Ուրբաթ, Հուլիս 28, 2017

 18:51

ԼՐԱՀՈՍ


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սի­րող ըն­տա­նիք յու­րա­քանչ­յուր ե­րե­խա­յի հա­մար

Հիմ­նադ­րա­մը դի­վեր­սի­ֆի­կաց­նում է իր ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րը՝ բազ­մա­զան է դարձ­նում ու հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­նում յու­րա­քանչ­յուր հնա­րա­վոր կա­րի­քի։ Ծա­ռա­յութ­յուն­ներ, նոր մո­տե­ցում­ներ, ա­ջակ­ցութ­յուն…


Ա­վագ դպրոց. կա­յա­ցու­մը դեռ ըն­թաց­քում է

ՀՀ կրթա­կան հա­մա­կար­գը մար­տահ­րա­վեր­նե­րի ժա­մա­նա­կաշր­ջան է ապ­րում՝ կրե­լով նշա­նա­կա­լի փո­փո­խութ­յուն­ներ: Այդ փո­փո­խութ­յուն­ներն ընդգր­կել են կրթա­կան գոր­ծու­նեութ­յան տար­բեր ո­լորտ­ներ, և­ ա­մե­նա­կար­ևորն այն է, որ բա­րե­փո­խում­նե­րը շա­րու­նակ­վում են:


Չափագիտության ազգային ինստիտուտ. Ներկան և զարգացման միտումները

­Չա­փա­գի­տութ­յան ազ­գա­յին ինս­տի­տու­տը մեր երկ­րում չա­փա­գի­տա­կան խնդիր­նե­րի օ­րենսդ­րո­րեն սահ­ման­ված կար­գի ա­պա­հով­ման և­ ի­րա­կա­նաց­ման ե­րաշ­խա­վորն է:


Կր­թա­կան ա­ջակ­ցութ­յուն զին­վո­րա­կան­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին

«­Զին­վո­րի մայր» հկ-ն ստեղծ­վել է 1991թ. հայ­կա­կան բա­նա­կի կա­յաց­մա­նը նպաս­տե­լու հա­մար: Նախ 1992-1994 թթ. 300 կին կա­մա­վո­րա­կան­ներ հա­մախմբ­վե­լով՝  հի­վան­դա­նոց­նե­րում խնա­մե­ցին շուրջ 2.5 հա­զար վի­րա­վոր ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի:


Երաշխավորված կրթություն աշխատաշուկայի համար

Բոլոր ժամանակներում կարևորվել ու կարևորվում է կրթության որակը, որը պետք է համապատասխանի ժամանակակից պահանջներին: Իսկ մարտահրավերները շատ են: Նախ` մեծ է մրցակցությունը, որն ինքնին բուհերին պարտադրում է բարձրացնել կրթության որակը,


Հայ զարդարվեստի փորձի փոխանցում

Հայկական ժողովրդական ասացվածքն ասում է՝ արհեստավորը մինչև կեսօր է սոված: Հավանաբար այս ասացվածքի հեղինակները հենց ոսկերիչ-արծաթագործները, քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրողները, խեցեգործները, մանրանկարիչները,


70 տարի սպորտի թիկունքին.ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտ

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը ազգային և տարածաշրջանային նշանակության կրթական և գիտամշակութային հաստատություն է, որը մեծ դերակատարություն է ունեցել երիտասարդ սերնդի ֆիզիկական դաստիարակության


Նախադպրոցական կրթություն. տարբերվող մոտեցում նոր սերնդին

Նախադպրոցական կրթություն. ի՞՞նչ է պահանջում այսօր այս հասկացությունը: Ճի՞շտ ենք արդյոք կազմակերպում այն մեր երեխաների համար, որտե՞ղ ենք սխալվում, և արդյունքում ի՞նչ սերունդ կարող ենք ակնկալել վաղը: Այս խնդիրների քննարկումը Օկի Դոկի


«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն. Հա­ճույ­քով մե­ծա­ցող ե­րե­խա­նե­րը մեր հու­սա­լի ա­պա­գան են…

«Բանալի» ընտանիքի կենտրոնի առաքելությունն է օգնել հոգեբանական խնդիրներ՝ վախեր, ան­հանգս­տութ­յուն­ներ, նե­ղաց­կո­տութ­յուն ձևա­վո­րած ե­րե­խա­նե­րին հաղ­թա­հա­րել դրանք և ն­պաս­տել  նրանց հո­գե­կան ա­ռող­ջութ­յան պահ­պան­մա­նը:


Գ­րա­գետ հիմ­քեր ար­վես­տի հա­մար

Տես­նել ու ըն­կա­լել, գնա­հա­տել  ու վեր­լու­ծել գե­ղե­ցի­կը և վեր­ջա­պես ա­րա­րել գե­ղե­ցի­կը սո­վո­րեց­նում է ար­վես­տը: Գե­ղե­ցի­կը ար­վես­տում միայն ար­տա­քին կա­տար­յալ ձևե­րը չէ.


Սի­ներ­գիա. հե­ռա­հար կրթութ­յուն բարձր չա­փա­նիշ­նե­րով

Հա­մաշ­խար­հա­յին չա­փա­նիշ­նե­րով ո­րակ­յալ կրթութ­յուն ռու­սա­կան ա­ռա­ջա­տար հա­մալ­սա­րան­նե­րից մե­կում. սա այ­սօր հնա­րա­վոր է ձեռք բե­րել ոչ միայն  հայ­րե­նի­քում, այլև մայ­րե­նի լեզ­վով:


Հեռանկարային քայլեր մանկապատանեկան սպորտում

Պետությունը պետք է համաչափ մոտեցում ցուցաբերի երեխաների կրթության հնարավորություններին և նախասիրություններին ու, հաշվի առնելով նրանց ազատ ժամանցի արդյունավետ կազմակերպումը, ապահովի մասնագիտական լիարժեք ինքնուրույնությունը:


Հայ կրթական հիմնարկություն . կրթության հովանավոր ՝ 65 տարի

Հայ Կրթական Հիմնարկությունը (ՀԿՀ) հիմնադրվել է 1950 թվականին Լոս Անջելեսում` աջակցելու հայ ուսանողներին և կրթական հաստատություններին: Վաղ տարիներին ՀԿՀ-ն դպրոցներ է հիմնել Մերձավոր Արևելքում, այդ թվում՝ Լիբանանում, Հունաստանում և


Հայ կերպարվեստի ավանդույթներով

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում տարիներ առաջ շատ էին նկարիչների արվեստանոցները: Դրանք պակասեցին, բայց, մթնոլորտը, միևնույնն է, չփոխվեց: Այն պահողն ու ավանդույթները շարունակողը դարձավ Մինաս Ավետիսյանի անվան


Հաջող հերթափոխ օլիմպիական դաշտում

Օլիմպիզմը կենսափիլիսոփայություն է, որը վերհանում և միավորում է մարմնի, կամքի և մտքի ամբողջ ներուժը: Օլիմպիզմը, միահյուսելով սպորտը մշակույթի և կրթության հետ, ձգտում է մարդու ներդաշնակ զարգացմանը, նպաստում խաղաղ հասարակության


ՖԻԶՄԱԹ. Կրթություն գիտական մակարդակում

Գիտության յուրաքանչյուր հաղթանակ սկսվում է երևակայության մեծ խիզախումից, ու այս հաղթարշավում արդեն 50 տարի լուրջ ասելիք ունի ԵՊՀ-ին առնթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցը: Կրթօջախի առաքելությունը տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանի, Արցախի և սփյուռքի տարբեր գաղթօջախների ֆիզիկամաթեմատիկական


Գիտական զարգացում պետական մեխանիզմով

Խորհրդային տարիներին Հայաստանն իր գիտական արդյունքներով 3-րդն էր` Ռուսաստանից և Ուկրաինայից հետո: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո տնտեսական անկումն ու ֆինանսավորման ընդհատումը զգալի չափով դանդաղեցրին հայկական գիտության զարգացման ընթացքը:


Նկարի միջոցով արտ-թերապիայի առեղծվածը

Արտ-թերապիայի հիմնական նպատակն անձի ներդաշնակ զարգացումն է ինքնաարտահայտման և ինքնաճանաչման կարողության զարգացման միջոցով: Մեթոդի շարժիչ ուժն արվեստն է, որն օգնում է


Լավագույնը դառնալու հնարավորություն

Սպորտի մասսայականացումը և ազգաբնակչության ֆիզիկական դաստիարակությունը, առողջ ապրելակերպը, ինչպես նաև ազգային ավանդույթները հիմք են հանդիսանում սպորտային նորանոր ձեռքբերումների ու նվաճումների համար:


Որակյալ ռեզերվ հավաքական թիմերին

Որքան ակտիվ լինի պատանիների ու երիտասարդների սպորտային ներկան, այնքան ապահովված կլինի նրանց առողջ ու արժանապատիվ ապագան: Ուրախալի է, որ վերջին շրջանում ավելի շատ երեխաներ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՇԽԱՐՀ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՔ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ