Շաբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2017

 11:26

ԼՐԱՀՈՍ


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթության արդի հիմնախնդիրները աշխարհում, Հայաստանում. Սերոբ Խաչատրյան

Հայաստանում և ոչ միայն Հայաստանում կրթության առաջնային նպատակը տնտեսության պահպանումն է, որովհետև աշխարհաքաղաքական սցենարներից մեկն այն է, որ ապագայում հնարավոր է աշխարհում լինեն մի քանի երկրներ միայն, որոնք էլ կապահովեն բարեկեցություն:


Կրթության արդի հիմնախնդիրները աշխարհում, Հայաստանում. Արամ Մեհրաբյան

Մարտահրավերը, որ արդեն մոտենում է վտանգավոր սահմանին՝ մարդը սպառողով փոխարինելն է: Եվ այս համատեքստում կրթության նպատակը պետք է լինի մարդուն հավատարիմ պահել իր կոչմանը, կարողանալ դիմադրել հետարդյունաբերական այս ամբողջ դրամային, որի ականատեսն ենք:


Մայր բուհ. ազգային արժեքներ, միջազգային հեղինակություն

Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին հիմնված Երևանի պետական համալսարանը իր գոյության ընթացքում սոսկ գիտակրթական գործունեություն չի ծավալել։ Այն նախևառաջ եղել է ազգապահպանության, ազգային զարթոնքը խմորող գաղափարների փոստատար։


Սի­րող ըն­տա­նիք յու­րա­քանչ­յուր ե­րե­խա­յի հա­մար

Հիմ­նադ­րա­մը դի­վեր­սի­ֆի­կաց­նում է իր ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րը՝ բազ­մա­զան է դարձ­նում ու հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­նում յու­րա­քանչ­յուր հնա­րա­վոր կա­րի­քի։ Ծա­ռա­յութ­յուն­ներ, նոր մո­տե­ցում­ներ, ա­ջակ­ցութ­յուն…


Ա­վագ դպրոց. կա­յա­ցու­մը դեռ ըն­թաց­քում է

ՀՀ կրթա­կան հա­մա­կար­գը մար­տահ­րա­վեր­նե­րի ժա­մա­նա­կաշր­ջան է ապ­րում՝ կրե­լով նշա­նա­կա­լի փո­փո­խութ­յուն­ներ: Այդ փո­փո­խութ­յուն­ներն ընդգր­կել են կրթա­կան գոր­ծու­նեութ­յան տար­բեր ո­լորտ­ներ, և­ ա­մե­նա­կար­ևորն այն է, որ բա­րե­փո­խում­նե­րը շա­րու­նակ­վում են:


Չափագիտության ազգային ինստիտուտ. Ներկան և զարգացման միտումները

­Չա­փա­գի­տութ­յան ազ­գա­յին ինս­տի­տու­տը մեր երկ­րում չա­փա­գի­տա­կան խնդիր­նե­րի օ­րենսդ­րո­րեն սահ­ման­ված կար­գի ա­պա­հով­ման և­ ի­րա­կա­նաց­ման ե­րաշ­խա­վորն է:


Կր­թա­կան ա­ջակ­ցութ­յուն զին­վո­րա­կան­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին

«­Զին­վո­րի մայր» հկ-ն ստեղծ­վել է 1991թ. հայ­կա­կան բա­նա­կի կա­յաց­մա­նը նպաս­տե­լու հա­մար: Նախ 1992-1994 թթ. 300 կին կա­մա­վո­րա­կան­ներ հա­մախմբ­վե­լով՝  հի­վան­դա­նոց­նե­րում խնա­մե­ցին շուրջ 2.5 հա­զար վի­րա­վոր ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի:


Երաշխավորված կրթություն աշխատաշուկայի համար

Բոլոր ժամանակներում կարևորվել ու կարևորվում է կրթության որակը, որը պետք է համապատասխանի ժամանակակից պահանջներին: Իսկ մարտահրավերները շատ են: Նախ` մեծ է մրցակցությունը, որն ինքնին բուհերին պարտադրում է բարձրացնել կրթության որակը,


Հայ զարդարվեստի փորձի փոխանցում

Հայկական ժողովրդական ասացվածքն ասում է՝ արհեստավորը մինչև կեսօր է սոված: Հավանաբար այս ասացվածքի հեղինակները հենց ոսկերիչ-արծաթագործները, քարի և փայտի գեղարվեստական փորագրողները, խեցեգործները, մանրանկարիչները,


70 տարի սպորտի թիկունքին.ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտ

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը ազգային և տարածաշրջանային նշանակության կրթական և գիտամշակութային հաստատություն է, որը մեծ դերակատարություն է ունեցել երիտասարդ սերնդի ֆիզիկական դաստիարակության


Նախադպրոցական կրթություն. տարբերվող մոտեցում նոր սերնդին

Նախադպրոցական կրթություն. ի՞՞նչ է պահանջում այսօր այս հասկացությունը: Ճի՞շտ ենք արդյոք կազմակերպում այն մեր երեխաների համար, որտե՞ղ ենք սխալվում, և արդյունքում ի՞նչ սերունդ կարող ենք ակնկալել վաղը: Այս խնդիրների քննարկումը Օկի Դոկի


Արդյունավետ համագործակցություն՝ կադրային լուրջ բազա

«Եթե Հայաստանը սկսի ներկրել ավելի մեծ քանակով ադամանդ, ինչպես անում էր ժամանակին, ապա կկանգնենք լրջագույն խնդրի՝ ադամանդագործների դեֆիցիտի առաջ»


«Բանալի» ընտանիքի կենտրոն. Հա­ճույ­քով մե­ծա­ցող ե­րե­խա­նե­րը մեր հու­սա­լի ա­պա­գան են…

«Բանալի» ընտանիքի կենտրոնի առաքելությունն է օգնել հոգեբանական խնդիրներ՝ վախեր, ան­հանգս­տութ­յուն­ներ, նե­ղաց­կո­տութ­յուն ձևա­վո­րած ե­րե­խա­նե­րին հաղ­թա­հա­րել դրանք և ն­պաս­տել  նրանց հո­գե­կան ա­ռող­ջութ­յան պահ­պան­մա­նը:


Գ­րա­գետ հիմ­քեր ար­վես­տի հա­մար

Տես­նել ու ըն­կա­լել, գնա­հա­տել  ու վեր­լու­ծել գե­ղե­ցի­կը և վեր­ջա­պես ա­րա­րել գե­ղե­ցի­կը սո­վո­րեց­նում է ար­վես­տը: Գե­ղե­ցի­կը ար­վես­տում միայն ար­տա­քին կա­տար­յալ ձևե­րը չէ.


Սի­ներ­գիա. հե­ռա­հար կրթութ­յուն բարձր չա­փա­նիշ­նե­րով

Հա­մաշ­խար­հա­յին չա­փա­նիշ­նե­րով ո­րակ­յալ կրթութ­յուն ռու­սա­կան ա­ռա­ջա­տար հա­մալ­սա­րան­նե­րից մե­կում. սա այ­սօր հնա­րա­վոր է ձեռք բե­րել ոչ միայն  հայ­րե­նի­քում, այլև մայ­րե­նի լեզ­վով:


Հեռանկարային քայլեր մանկապատանեկան սպորտում

Պետությունը պետք է համաչափ մոտեցում ցուցաբերի երեխաների կրթության հնարավորություններին և նախասիրություններին ու, հաշվի առնելով նրանց ազատ ժամանցի արդյունավետ կազմակերպումը, ապահովի մասնագիտական լիարժեք ինքնուրույնությունը:


Հայ կրթական հիմնարկություն . կրթության հովանավոր ՝ 65 տարի

Հայ Կրթական Հիմնարկությունը (ՀԿՀ) հիմնադրվել է 1950 թվականին Լոս Անջելեսում` աջակցելու հայ ուսանողներին և կրթական հաստատություններին: Վաղ տարիներին ՀԿՀ-ն դպրոցներ է հիմնել Մերձավոր Արևելքում, այդ թվում՝ Լիբանանում, Հունաստանում և


Հայ կերպարվեստի ավանդույթներով

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում տարիներ առաջ շատ էին նկարիչների արվեստանոցները: Դրանք պակասեցին, բայց, մթնոլորտը, միևնույնն է, չփոխվեց: Այն պահողն ու ավանդույթները շարունակողը դարձավ Մինաս Ավետիսյանի անվան


Հաջող հերթափոխ օլիմպիական դաշտում

Օլիմպիզմը կենսափիլիսոփայություն է, որը վերհանում և միավորում է մարմնի, կամքի և մտքի ամբողջ ներուժը: Օլիմպիզմը, միահյուսելով սպորտը մշակույթի և կրթության հետ, ձգտում է մարդու ներդաշնակ զարգացմանը, նպաստում խաղաղ հասարակության


ՖԻԶՄԱԹ. Կրթություն գիտական մակարդակում

Գիտության յուրաքանչյուր հաղթանակ սկսվում է երևակայության մեծ խիզախումից, ու այս հաղթարշավում արդեն 50 տարի լուրջ ասելիք ունի ԵՊՀ-ին առնթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցը: Կրթօջախի առաքելությունը տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանի, Արցախի և սփյուռքի տարբեր գաղթօջախների ֆիզիկամաթեմատիկական
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՇԽԱՐՀ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՔ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ