main-thumb-4071415108439Etyen-Mahcupyan.jpgmain-thumb-3881415109572cb582491d70cc34250e8b3e52c1534ee.jpgmain-thumb-821415109956e0f0452b06bbe886312ce73e748e16bf.jpgmain-thumb-746135970332861-.jpgmain-thumb-273142978692817.jpgmain-thumb-4581366642006332.jpg
Հաբիթաթ Արմենիա. Էներգախնայողություն շքամուտքերում, ջերմություն՝ բնակարաններում
news 959 Հաբիթաթ Արմենիայի մշակած ֆինանսական մեխանիզմը տվեց իր դրական արդյունքը: Համագործակցելով Երևանի քաղաքապետարանի և Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ի հետ՝ այսուհետ հնարավոր է կարգի բերել բազմաբնակարանների մուտքերը: Քաղաքապետարանի՝ համատիրություններին տրամադրած 40%
Կարդալ ավելին
Հայաստանը գլաուկոմայի վիրահատական նոր մեթոդների ներդրման առաջատար
news 958 Հայաստանն այն եզակի երկրներից է, որը կարող է հպարտանալ գլաուկոմայի բուժման մեջ գրանցած ձեռքբերումներով, որոնց հետ հաշվի է նստում նաև միջազգային ճանաչում ունեցող ակնաբույժների հանրությունը: Սակայն նման մակարդակի հասնելու համար երկարատև տարիների աշխատանք է իրականացվել:
Կարդալ ավելին
Տիրապետող դիրք տուրիստական շուկայում. Գրին Վեյ Թրեվլ
news 957 Մեզանից յուրաքանչյուրն իր ճանապարհորդությունից միշտ ակնկալում է առավելագույնը՝ առավելագույն հանգիստ, առավելագույն հարմարավետություն, առավելագույն հիշարժան վայրեր ու վառ տպավորություններ: «Գրին Վեյ» տուրիստական գործակալությունը
Կարդալ ավելին
Բժշկին պետք է հետաքրքրի ոչ միայն հիվանդին բուժելը, այլև... Քննարկում են մասնագետները
news 956 Առողջությունը մարդու կյանքի որակի վրա ազդող ամենահիմնարար գործոնն է: Նման համոզմունք ունեն այսօր Երևանում տեղի ունեցող «Առողջությամբ պայմանավորված կյանքի որակ. միջմասնագիտական մոտեցում» միջազգային գիտաժողովի կազմակերպիչները ու մասնակից բժիշկները:
Կարդալ ավելին
Մենք արդեն 15 տարեկան ենք.Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա
news 955 Համաշխարհային Հաբիթաթի օրը, որն ամեն տարի նշվում է հոկտեմբերի առաջին երկուշաբթի օրը, սկսեց Նոր Խարբերդ գյուղում բնակվող Կնյազյանների ընտանիքի հետ: Հաբիթաթ Արմենիայի հետ համագործակցող ամերիկյան «Իսենդընթ» («Essendant») ընկերության 12 կամավորներ հանձն են առել տան պատերի ցեմենտ-ավազային շաղախի հարթեցման աշխատանքները: Նրանք մեծ ոգևորությամբ են խոսում օգնության կարիք ունեցող մարդկանց ձեռք մեկնելու հնարավորության մասին:
Կարդալ ավելին
Հոգուց հոսող մեղեդի, կամ պոեզիայի երեկո հաշմանդամների շուրթերից
news 953 «Որպես հոգեբան, կարող եմ ասել, որ հաշմանդամություն ունեցողներն ապրելու և ստեղծագործելու ավելի մեծ դրդապատճառներ ունեն, քան ֆիզիկական խնդիրներ չունեցող մարդիկ:
Կարդալ ավելին
Երկ­րորդ ա­մե­նավ­տան­գա­վոր մաս­նա­գի­տութ­յու­նը
news 952 Մի էքստ­րա­սենս այս­պես բա­ցատ­րեց. մար­դը, ո­րը գա­լիս է ձեզ մոտ, ամ­բողջ գի­շեր չի քնել ցա­վից, գու­մա­րած վա­խը ա­տամ­նա­բույ­ժի հան­դեպ: Այ­սինքն` նրա բիո­դաշ­տը ամ­բող­ջութ­յամբ քայ­քայ­ված է: Եվ սկսում է ձեր բիո­դաշ­տի հաշ­վին լցնել ի­րե­նը»,- սրա­նում «Մաեստ­րո» ստո­մա­տո­լո­գիա­կան կլի­նի­կա­յի տնօ­րեն, օր­թո­պեդ Ար­մեն Գ­ևորգ­յա­նը հա­մոզ­վել է ա­վե­լի քան 30 տար­վա աշ­խա­տան­քի արդ­յուն­քում:
Կարդալ ավելին
Ռազմաբժշկական ծառայություն. գնահատում են մասնագետները. Կա­մա­վոր Խա­չատ­րյան
news 951 Եր­ևա­նի պե­տա­կան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նում 1994-ին հիմն­վել է ռազ­մաբժշ­կա­կան ֆա­կուլ­տետ: Առ այ­սօր ֆա­կուլ­տե­տը գոր­ծում և զար­գա­նում է: Ֆա­կուլ­տե­տի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը կլի­նի­կա­կան օր­դի­նա­տու­րա­ներ են ա­վար­տում և գոր­ծի նշա­նակ­վում մեր հոս­պի­տալ­նե­րում ու զո­րա­մա­սե­րում` հա­մալ­րե­լով ռազ­մաբժշ­կա­կան ծա­ռա­յու­թյան շար­քե­րը:
Կարդալ ավելին
Միքայել Արամյանց.իրական բարեգործի պատվին
news 950 Ի՞նչ են այ­սօր հիմ­նա­կա­նում են­թադ­րում բա­րե­գոր­ծու­թյուն ա­սե­լով. ի­նչ-որ կեղ­ծիք, մեղ­քե­րի «­թո­ղու­թյուն», փո­ղե­րի լվա­ցում, կրո­նա­կան հո­գե­որ­սու­թյուն, ո­րոշ ե­րկր­նե­րում՝ հար­կե­րի թեթ­ևա­ցում և խիստ հազ­վա­դեպ՝ իս­կա­պես բա­րի կամ­քի դրս­ևո­րում:
Կարդալ ավելին
Արդ­յու­նա­վետ ծրա­գիր հի­պեր­տո­նիկ հի­վանդ­նե­րի հա­մար
news 949 Ըստ մաս­նա­գե­տի հաշ­վարկ­նե­րի՝ Հա­յաս­տա­նում 1 բժիշկ-սրտա­բա­նը պետք է բու­ժի մո­տա­վո­րա­պես 2000 հի­պեր­տո­նիկ հի­վան­դի: Նման ի­րա­վի­ճա­կը վե­րահս­կե­լի դարձ­նե­լու և հա­մա­կար­գը կա­յաց­նե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է կա­ռու­ցո­ղա­կան և արդ­յու­նա­վետ մե­խա­նիզմ­ներ մշա­կել: Ման­րա­մաս­նե­րը՝ «Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­վո­րիչ» բժշկա­կան կենտ­րո­նի սրտա­բա­նա­կան բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ Լ­ևոն Քո­չար­յա­նի հետ զրույ­ցում:
Կարդալ ավելին

Լրահոս

Երևակ տեսանյութ

ԵՊՀ առընթեր Ֆիզմաթ հատուկ դպրոց
 • video - 577
 • video - 576
 • video - 575
 • video - 574
 • video - 573
 • video - 572
 • video - 571
 • video - 570
 • video - 569
 • video - 568
 • video - 565
 • video - 564
 • video - 563
 • video - 562
 • video - 561
 • video - 560
 • video - 559
 • video - 558
 • video - 557
 • video - 556
 • video - 555
 • video - 554
 • video - 553
 • video - 552
 • video - 551
 • video - 550
 • video - 549
 • video - 548
 • video - 546
 • video - 545
 • video - 544
 • video - 543
 • video - 542
 • video - 541
 • video - 540
 • video - 539
 • video - 538
 • video - 537
 • video - 536
 • video - 535
 • video - 534
 • video - 533
 • video - 532
 • video - 531
 • video - 530
 • video - 529
 • video - 528
 • video - 527
 • video - 526
 • video - 525
 • video - 524
 • video - 523
 • video - 522
 • video - 521
 • video - 520
 • video - 519
 • video - 518
 • video - 517
 • video - 516
 • video - 515
 • video - 513
 • video - 446
 • video - 445
 • video - 444
 • video - 443
 • video - 442
 • video - 441
 • video - 440
 • video - 439
 • video - 438
 • video - 437
 • video - 436
 • video - 435
 • video - 434
 • video - 433
 • video - 432
 • video - 431
 • video - 430
 • video - 429
 • video - 428
 • video - 427
 • video - 426
 • video - 425
 • video - 424
 • video - 423
 • video - 422
 • video - 421
 • video - 420
 • video - 419
 • video - 418
 • video - 417
 • video - 416
 • video - 415
 • video - 414
 • video - 413
 • video - 412
 • video - 411
 • video - 410
 • video - 409
 • video - 408
 • video - 407
 • video - 406
 • video - 405
 • video - 404
 • video - 403
 • video - 402
 • video - 401
 • video - 400
 • video - 399
 • video - 398
 • video - 397
 • video - 396
 • video - 395
 • video - 394
 • video - 393
 • video - 392
 • video - 391
 • video - 390
 • video - 388
 • video - 387
 • video - 386
 • video - 385
 • video - 384
 • video - 383
 • video - 382
 • video - 381
 • video - 380
 • video - 379
 • video - 378
 • video - 377
 • video - 376
 • video - 375
 • video - 374
 • video - 373
 • video - 372
 • video - 371
 • video - 370
 • video - 369
 • video - 368
 • video - 367
 • video - 366
 • video - 365
 • video - 364
 • video - 363
 • video - 362
 • video - 361
 • video - 360
 • video - 359
 • video - 358
 • video - 357
 • video - 356
 • video - 355
 • video - 354
 • video - 353
 • video - 352
 • video - 351
 • video - 350
 • video - 349
 • video - 348
 • video - 347
 • video - 346
 • video - 345
 • video - 344
 • video - 343
 • video - 342
 • video - 341
 • video - 340
 • video - 339
 • video - 338
 • video - 226
 • video - 247
 • video - 154

Ես հայ եմ

Yerevak/ 'Երևակ \ ԵՍ ՀԱՅ ԵՄ- www.yeshayem.am
 • video - 248
 • video - 247
 • video - 246
 • video - 245
 • video - 244
 • video - 243
 • video - 242
 • video - 241
 • video - 240
 • video - 239
 • video - 238
 • video - 237
 • video - 236
 • video - 235
 • video - 234
 • video - 233
 • video - 232
 • video - 231
 • video - 156
 • video - 155
 • video - 20